Europeistyka studia I stopnia (profil praktyczny)

Europeistyka (ang. European Studies) to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk: społecznych, humanistycznych, ekonomicznych oraz prawnych. Odejście od ukierunkowania na jedną dziedzinę nauki jest jedynym sposobem na poznanie i zrozumienie złożonego procesu europeizacji warunkowanego istnieniem Unii Europejskiej.

Skuteczność realizowanego programu studiów oraz dostosowanie programu kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna, eksperci z doświadczeniem praktycznym oraz współpraca z interesariuszami zewnętrznymi (przedsiębiorcami, urzędami, instytucjami społecznymi i kulturalnymi). Współpraca ta umożliwia budowanie relacji z rynkiem pracy, organizowanie praktyk i staży studenckich, a w przyszłości ułatwia zatrudnienie.

Dlaczego Europeistyka?

Przedmioty na Europeistyce I stopnia

 • pozyskiwanie funduszy unijnych i projektowych
 • opracowanie strategii i ewaluacja projektów
 • działanie w organizacjach i instytucjach
 • edukacja medialna
 • psychologia społeczna,
 • mediacje i negocjacje,
 • promocja i reklama,
 • język norweski (dla chętnych)- nowość!
 • warsztaty językowe
 • warsztaty specjalistyczne
 • przemiany społeczne w Europie
 • zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczych
 • przedmioty specjalnościowe m.in.: kultura w działaniu, komunikacja interpersonalna, edukacja zdrowotna, migracje

Przedmioty na Europeistyce II stopnia

 • polityka i polityka finansowa UE,
 • integracja gospodarcza w Europie,
 • ekologia ludzkiego środowiska
 • globalizacja a rozwój lokalny
 • kontrkultura i kultury alternatywna
 • teoria kultury i sztuka Europy
 • nowoczesna tożsamość Europy – ujęcie filozoficzne
 • mediacje międzykulturowe- nowość!
 • protokół dyplomatyczny- nowość!
 • polityki migracyjne
 • zarządzanie funduszami zewnętrznymi- nowość!
 • zasady europejskiej współpracy administracyjnej (KPA) oraz warsztat językowy- nowość!

KIERUNEK MYŚLENIA!

 • studia interdyscyplinarne i multidyscyplinarne
 • kadra dydaktyczna z bogatym doświadczeniem praktycznym
 • duży wybór języków obcych (w tym języka norweskiego)
 • praktyczne i projektowe formy zajęć
 • kierunek przyjazny dla studentów zagranicznych
 • zajęcia prowadzone przez zewnętrznych specjalistów w instytucjach i organizacjach
 • kontakt z ludźmi rynku pracy
 • możliwość indywidualnego wyboru przed-miotów prowadzonych na Uniwersytecie
 • praktyki zawodowe
 • innowacyjne metody dydaktyczne, debaty, symulacje oraz metody wykorzystujące nowe technologie
 • prace dyplomowe przygotowane na zamówienie pracodawców

Uzyskasz umiejętności i kompetencje

 • autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • współpracy i przywództwa w zespole
 • samodzielnego rozwiązywania problemów
 • samodzielnego podejmowania działań i myślenia strategicznego
 • praktycznego przygotowania do organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych
 • praktycznego przygotowania do działania na rynku UE
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych i sposobów realizacji projektów
 • posługiwania się językami obcymi

Specjalności

Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna

Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie zarządzania kulturą, promocji i wykonywania zawodu managera kultury, kreatora, pracownika administracyjnego i korporacyjnego.

Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna

Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie zarządzania edukacją zdrowotną i profilaktyką społeczną
w jednostkach zajmujących się zarządzaniem, organizacją i promocją zdrowia.

Mobilność społeczna

Specjalność przygotowuje do pracy z zakresu mobilności społecznej w obszarach związanych z przepływem osób (migracje wewnętrzne i zewnętrzne), w biurach pracy, w edukacji, w instytucjach pomocy społecznej, w służbach granicznych i celnych, w konsulatach, urzędach na poziomie lokalnym zajmujących się wymianą i transferem wiedzy, techniki, handlu międzynarodowego, etc.

Jak zostać studentem?

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Rejestracja

Wejdź na stronę rekrutacja.umcs.pl i zarejestruj się już dziś!

Wybierz kierunek

Spośród dostępnych w katalogu kierunków studiów wybierz Europeistykę!

UMCS. Zadbaj o swoją przyszłość!

Możliwości rozwoju w czasie studiów:

 • działalność w Kole Naukowym Europeistyki UMCS
 • szeroka oferta praktyk zawodowych
 • udział w projektach i badaniach naukowych również na zlecenie firm i instytucji
 • możliwość ubiegania się o granty
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych
 • wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus Plus
 • działalność w Samorządzie Studentów (wydarzenia naukowe, okolicznościowe, terenowe)
 • udział w cyklicznych wydarzeniach Wydziałowych: konferencje naukowe, panele, szkolenia, spotkania z przedstawicielami biznesu
 • udział w warsztatach organizowanych przez podmioty zewnętrzne
 • udział w wydarzeniach ACK Chatka Żaka oraz Inkubatora Medialnego
 • kultura fizyczna na najwyższym poziomie, sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski jak i najwyższych ligach państwowych
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (CSK, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy)
 • uczestnictwo podczas seansów filmowych organizowanych przez Wydział w ramach „Psychokina”
 • udział w Anglojęzycznym Kole Artystyczno-Teatralnym CHOREA
 • stypendia rektora (studenci otrzymują jedno z najwyższych w kraju stypendiów rektora). 

Jeżeli interesuje Cię zdobycie powyższych umiejętności i kompetencji oraz powyższe perspektywy zatrudnieni, to są studia dla Ciebie!


Praktyczne umiejętności i kompetencje:

 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • praca zespołowa
 • budowanie pozycji lidera
 • sztuka negocjacji i komunikacji społecznej
 • samodzielne rozwiązywanie problemów
 • samodzielne podejmowania działań (inicjatywy w działaniu) i myślenie strategiczne
 • organizacja wydarzeń kulturalnych i społecznych
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i sposób ich realizacji
 • myślenie projektowe
 • współpraca z mediami i sponsorami
 • korzystanie z technologii informatycznych (informacyjnych)
 • komunikowanie w językach obcych

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach?

Zdobędzie przygotowanie zawodowe do pracy w kraju i zagranicą w:

 • organach i instytucjach europejskich
 • organach administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach pozarządowych i instytucjach pozyskujących fundusze
 • urzędach
 • organizacjach i instytucjach kulturalnych oraz społecznych
 • jednostkach promujących i zarządzających zdrowiem
 • mediach, wydawnictwach, działach HR i PR
 • przedsiębiorstwach krajowych i europejskich
 • biurach komunikacji społecznej
 • korporacjach
 • prowadząc własną działalność gospodarcza

Formularz kontaktowy


Wydział Filozofii i Socjologii
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin


O Wydziale:

Wydział Filozofii i Socjologii dąży w ofercie edukacyjnej do wypośrodkowania pomiędzy dobrym przygotowaniem specjalistycznym a ogólnohumanistycznym wykształceniem. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią specjaliści oraz praktycy w zakresie socjologii, filozofii, kognitywistyki, polityki publicznej, europeistyki, kreatywności społecznej.

Wydział prowadzi studia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, dostosowuje programy nauczania i specjalności do zmieniającego się rynku pracy. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne - w tym aplikowania o granty i posługiwania się językami obcymi - otwierające drogę do nowych rynków pracy. Studia II stopnia (magisterskie) umożliwiają realizowanie indywidualnych ścieżek nauczania. Wydział dysponuje bogatą bazą dydaktyczną (nowoczesnymi salami dydaktycznymi, aulą konferencyjną, dobrze zaopatrzoną biblioteką wydziałową, trzema pracowniami komputerowymi oraz specjalistyczną salą dydaktyczną dla osób niepełnosprawnych).

Nasi absolwenci orientują się w złożonej rzeczywistości społecznej, mają zdolność krytycznego myślenia, trafnego formułowania hipotez, kreatywnego rozwiązywania problemów, prowadzenia badań –  są elastyczni i otwarci na zmiany. Znajdują zatrudnienie na wyższych uczelniach, w instytucjach kultury, urzędach, fundacjach i przedsiębiorstwach, są wśród nich specjaliści różnych branż, eksperci, menadżerowie i politycy.

***